Hukuk yargılarındaki ikinci derecedeki mahkemelere istinaf mahkemeleri denir. İlk derece mahkemeleri ( Aile Mahkemesi, Fikri ve Sınai Hukuk Mahkemesi, İcra Hukuk Mahkemesi, Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, İş Mahkemesi, Kadastro Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi ) ‘nin vermiş oldukları kararları hem vaka olarak hem de hukuki olarak ikinci derece mahkemelerince değerlendirilmesidir. İstinaf mahkemeleri incelemeleri, Bölge Adliye Mahkemesi olarak adlandırılan mahkemelerce gerçekleştirilmektedir.

İstinaf kanun yoluna başvurma harcı

Yerel mahkeme kararının üst derece Bölge Adliye Mahkemesi tarafınca incelenmesi için ilgililere istinaf kanun harcı ödenmelidir. Ödenmesi gereken istinaf harcı ise her yıl Resmi gazete tarafından açıklığa kavuşturulmaktadır. Eğer ilgili kişilere istinaf harcının ödenmemesi durumu olursa, üst mahkemeye taşınamsı gerekilen dosya üst mahkemelerce incelenmeyecektir. Bununla beraber yeni bir karar alınmayacaktır.

Gider avansı nedir?

İlgili dosyanın incelenmek üzere fiziken üst derece mahkemesine gönderilmesi ve ayrıca tebligatlar gibi belirli yazışmalar için kullanılmak üzere dosya içerisinde gider avansı bulunmalıdır. Bu tür tebligatlar ve yazışmaların ilgili kişilere ulaşabilemsi için belirli bir miktar ücret talep edilir. Bu ücrete de gider avansı denmektedir.

Temyiz nedir?

Hukuk yargılamalarındaki temyiz, yerel mahkemenin aldığı kararların tekrardan Bölge Adliye Mahkemelerinin incelemesidir. Hukuk yargılamasında üçüncü üst dereceli ve en üst dereceli yargılama bölgesidir. İş bölümü esasına göre dairelerince alt mahkeme kararlarını incelemektedir. Temyiz ile istinaf arasındaki en önemli fark, istinaf incelemesinde istinaf mahkemesinin alt mahkeme hükmünü kaldırarak yeniden hüküm tesis etmesidir. Ancak temyizde böyle bir durum söz konusu değildir.

İstinaf harçları ne kadardır?

IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları: 
a) Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında292,10 Türk lirası
b) (Anayasa Mahkemesi tarafından iptal) 
c) Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında292,10 Türk lirası
d) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında162,10 Türk lirası
e)  Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında162,10 Türk lirası
f)   (Anayasa Mahkemesi tarafından iptal) 
g) (Anayasa Mahkemesi tarafından iptal) 
h) (Anayasa Mahkemesi tarafından iptal) 

Diğer mahkeme harçları ne kadar?

A) Mahkeme harçları: 
     Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde 
I. Başvurma harcı:

     Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde.

 
1.   Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde27,20 Türk lirası
2. Asliye Mahkemelerinde, İdare Mahkemelerinde59,30 Türk lirası
3. Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)91,10 Türk lirası
4. Anayasa Mahkemesinde487,60 Türk lirası
II. Celse harcı:

     (Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)

 
1.   Sulh mahkemeleri: 
a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan

     (30,70 TL’den aşağı olmamak üzere)

Binde 2,27
b) Belli bir değer bulunmayan davalarda33,40 Türk lirası
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde

     (54,40 TL’den az olmamak üzere)

Binde 2,27
III. Karar ve ilam harcı: 
1. Nispi harç: 
a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden

     Tahkim yargılamasında bu bent hükümlerine göre harç alınmaz. Cumhurbaşkanı, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.

Binde 68,31
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)Binde 11,38
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler

     (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)

Binde 4,55
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden)Binde 11,38
e) Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay’ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır. 
f)   Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden

     Cumhurbaşkanı, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.

      Nispi harçlar 59,30 Türk lirasından aşağı olamaz.

Binde 68,31
2. Maktu harç: 
a) 1. fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1. fıkra dışında kalan kararlarında59,30 Türk lirası
b) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında123,60 Türk lirası
c) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında97,70 Türk lirası
d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında97,70 Türk lirası
e) Açılmış davalarda uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi halinde, arabuluculuk son tutanağına dayalı olarak verilen kararlarda59,30 Türk lirası
V. Keşif harcı

     (Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için)

419,90 Türk lirası
B) İcra ve iflas harçları: 
I. İcra harçları: 
1.   İcraya başvurma harcı59,30 Türk lirası
2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı59,30 Türk lirası
3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden: 
a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardanYüzde 4,55
b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardanYüzde 9,10
c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardanYüzde 11,38
d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardanYüzde 4,55
e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanunu’nun 125. maddesinin 3. fıkrası gereğince ödenen paralardanYüzde 2,27
f)   Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde: 
aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirdeYüzde 2,27
bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirdeYüzde 4,55
g) Menkul tesliminde; 
aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halindeYüzde 2,27
bb) İcra marifetiyle teslim halindeYüzde 4,55
h) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır. 
4. İdare harçları: (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)40,90 Türk lirası
5. 7155 sayılı Kanun kapsamındaki icra takiplerinde takibe konu alacak tutarı üzerinden (Bu suretle alınacak harç tutarı icraya başvurma harcından düşük olamaz)Yüzde 2,00
II. İflas harçları: 
1.   Maktu harç:

     İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı

97,70 Türk lirası
2. Konunun değeri üzerinden harç: 
a) İflasta paylaşılan para üzerindenYüzde 4,55
b) Konkordatoda; 
aa)Alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerindenBinde 2,27
bb)Yapılandırma sonunda rehinli alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerindenBinde 1,13
III. Haciz, teslim ve satış harcı:

     (Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)

139,20 Türk lirası
C) Ticaret sicili harçları: 
I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil) 
1.   Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında: 
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde442,50 Türk lirası
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde1.269,80 Türk lirası
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde2.861,40 Türk lirası
2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için): 
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde219,20 Türk lirası
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde314,20 Türk lirası
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde696,00 Türk lirası
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde: (Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil)

     (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

 
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde219,20 Türk lirası
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde314,20 Türk lirası
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde696,00 Türk lirası
4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil) 
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde85,30 Türk lirası
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde123,60 Türk lirası
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde219,20 Türk lirası
     Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir. 
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları: 
1.   Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü madde:11/1)21,60 Türk lirası
2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü madde: 11/2, 104, 105)72,60 Türk lirası
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım): 
I. Suret harçları: 
a) İlamın her sayfasının suretinden  (Tasdikli fotokopiler dahil)3,10 Türk lirası
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)3,10 Türk lirası
c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)8,50 Türk lirası
d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)8,50 Türk lirası
     Re’sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır. 
II. Muhafaza harçları: 
      Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden: 
a) Bir yıla kadarBinde 11,38
b) Bir yılı geçen her yıl ve kesir içinBinde 5,69
III. Defter tutma harçları: 
a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (33,40 TL’den) az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerindenBinde 4,55
b) Miras işlerinde defter tutulmasında: 
aa)    Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerindenBinde 4,55
bb)    Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise91,10 Türk lirası
c) İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden91,10 Türk lirası
IV. Miras işlerine ait harçlar: 
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden

(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)

Binde 4,55
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar: 
Medeni Kanun’un 479. maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:
a) Belli bir meblağı ihtiva edenlerBinde 1,13
b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler123,60 Türk lirası
(2) Sayılı Tarife
Noter harçları 
I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar: 
1.   Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza içinBinde 1,13
      Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden (Alınacak harcın miktarında, bu fıkrada düzenlenen üst sınır dikkate alınmaz.Binde 30
     Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (123,60 TL)’den az, (63.662,00 TL)’den çok olamaz. 
2. Emanet harçları: 
      Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerdenBinde 2,27
      Harç miktarı (8,50 TL’den) az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. 
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:              Binde 4,55
      Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir. 
4. Konşimento yazılması harcı: 
      Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan1,115 Türk lirası
II. Maktu harçlar: 
1.   Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kâğıtlardaki imzaların beherinden19,00 Türk lirası
2. Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için33,40 Türk lirası
3. Vekaletnamelerde beher imza için25,00 Türk lirası
4. Defter tasdiki (kuruluş aşamasında yapılan tasdikler hariç): 
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için): 
aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler47,60 Türk lirası
bb) Serbest meslek kazanç defteri59,30 Türk lirası
cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler59,30 Türk lirası
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi: 
100 sayfaya kadar (100 dahil)15,20 Türk lirası
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için15,20 Türk lirası
Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır. 
5. Suretler ve tercümeler: 
a)  İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından3,10 Türk lirası
b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil)8,50 Türk lirası
6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır)33,40 Türk lirası
7. Tespit ve tutanak harçları:

     Mukavelename, senet veya yazılı kâğıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti

33,40 Türk lirası
8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar:

     Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda

632,80 Türk lirası
9. Düzeltme harcı:

     Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için

6,60 Türk lirası
10. Mukavele feshi harcı:

     Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için

6,60 Türk lirası
11. Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re’sen düzenlenecek tutanaklardan123,60 Türk lirası