Kira sözleşmesinin bir diğer adına kontrat denir. Kira sözleşmesi, kiracı ile mülk sahibi arasında yazılı veya sözlü anlaşmaya denir. Kira sözleşmesi; hem kiracının hem de mülk sahibinin haklarını yasal güvence altına alır ve yaşanabilecek anlaşmazlıklara karşı bir önlem niteliği taşır.

Kira sözleşmesi, hemen hemen bütün kırtasiyelerden veya internetten temin edilebilir. Ayrıca 4 sayfadan oluşan standart ( tek tip) sözleşmelerdir. Kira sözleşmesi ” mülk sahibinin, kendi mülkünü kiracının kullanabilmesi ve yararlanabilmesi için verdiği izindir. Kiracının da bu izne karşılık, kullandığının bedelini mülk sahibine ödemeyi kabul ettiği sözleşmedir.”

Kira Sözleşmesi İçin Gerekli Evraklar

Kira sözleşmesi sözlü de yapılabilmektedir. Fakat sözleşmenin sözlü olarak yapılması, ispatlanabilmesi açısından daha zor olduğu için kira sözleşmesi, genellikle yazılı yapılmaktadır. Sözleşme bir şahitle veya noter eşliğinde yapılabilmektedir.

Sözleşme için gerekli belgeler;

 • Her iki tarafın kimlik belgeleri olmalıdır.
 • Her iki tarafın adres ve iletişim belgeleri olmalıdır.
 • Mülk sahibinin, mülkün gerçek sahibi olduğunu gösteren belge olmalıdır. Eğer mülk sahibi, mülkün gerçek sahibi değilse; mülkün vekaleti bulunmalıdır.

Gibi belgeler kira sözleşmesi için gereklidir. Ayrıca iki tarafta da sözleşmenin ikişer nüshası bulunmalıdır.

Aşağıdaki sözleşmeleri indirip, yazdırarak kullanabilirsiniz.

2021 Kira-Sozlesmesi-ornegi-pdf (İndir)
2021 Kira-Sozlesmesi-ornegi-word (İndir)
2022 Kira-Sozlesmesi-ornegi-pdf (İndir)
2022 Kira-Sozlesmesi-ornegi-word (İndir)

Video: Kira sözleşmesi nasıl yapılır? Kira sözleşmesi örnekleri

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Kiracının öncelikle Kat Mülkiyeti Kanunu’na uyacağını kabul etmesi gerekir. Ayrıca sözleşmede; sözleşmenin kaç yılda bir yenileneceği bilgisi yer almalıdır. Kira sözleşmesinde bulunması gereken 3 bölüm vardır.

Bunlar;

 • Kiralama Bilgileri ( Mülkün cinsi, mülk sahibinin bilgileri, kiralama süreci ve kira bedeli gibi bilgiler olmalı)
 • Kiralanan mülkteki demirbaşlar ( kiralanan taşınmaz malın içerisindeki eşyalar, sayaçlar, posta kutuları ve anahtar bilgileri bulunmalı)
 • Genel Koşullar ( mülk sahibinin istekleri, kiranın hangi bankaya yatırılacağı, mülkün tadilat bilgileri bulunmalı)

Gibi bölümler ve bilgiler kira sözleşmesinde bulunmalıdır.

Kira Sözleşmesi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sözleşme imzalanırken, mülkün gerçek sahibi olup olmadığı incelenmelidir. Eğer söz konusu mülkün sahibi, gerçek sahip değilse; vekaleti olmalıdır. Taşınmaz malın adresi, kira sözleşmesinde tam ve doğru bir biçimde belirtilmelidir. Sözleşmede iki tarafın da açık kimlik bilgileri ve adres bilgileri bulunmalıdır. Depozito bilgisi, içeriği ve depozitonun hangi şartlarda iptal edileceği belirtilmelidir. Sözleşmede taşınmaz malın içerisindeki demirbaşlar belirtilmelidir. Kiranın hangi bankaya ve hesaba yatırılacağı bilgileri de sözleşme içerisinde yer almalıdır.

İLGİLİ MAKALE  Yeni ev sahipleri kiraya ne kadar zam yapabilir?

GENEL KOŞULLAR

1.Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.

2.Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.

3.Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.

4.Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak zorundadır.

5.Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.

6.Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.

7.Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.

8.Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.

9.Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.

10.Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.

11.Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.

12.Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.

13.Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.

14.Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.

15.Kiracı, kendisi  veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.

16.Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.

17.Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.

ÖZEL KOŞULLAR

 1. Kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik edilemez.
 2. Kiralanan, mobilya teşhir mağazası dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.
 3. Kira bedelleri,  her ayın beşinci günü akşamına kadar, kiralayanın …………… bankası, ………………… Şubesindeki …………………………… numaralı hesabına yatırılacaktır.  Kira parasının başka bir şubeden havale edilmesi halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde işlem yaptırılacak olup, aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Bir ayın kira parasının ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar işleyecek kira paralarının tümü muacceliyet kazanacaktır.
 4. Kiracı, kira bedelinden kestiği stopajı düzenli olarak vergi dairesine yatıracak ve ödeme belgesinin fotokopisini kiralayana her üç ayda bir verecektir.
 5. Kiralananın kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı tarafından ödenecektir.
 6. Kapılar, vitrinler, sıhhî tesisat araçları sağlam, tam ve kullanılmaya elverişli olarak teslim edilmiştir.
 7. Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde -teknik olanaksızlar hariç-  yaptıracaktır.
 8. Kiracı, elektrik aboneliğini kendi adına yaptıracak, sözleşme sonunda hesabı kestirerek, buna ilişkin makbuz fotokopisini kiralayana verecektir.
 9. Kiracı, üç gün içinde, aile beyannamesini mahalle muhtarlığına verecektir.
 10. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı, Ankara mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkili olacaktır.
İLGİLİ MAKALE  İstanbul'da nereden ev alınır? Emlak fiyatları ne zaman düşecek? Kira çarpanı nedir?

İşbu, on yedi genel ve on özel koşuldan oluşan sözleşmeyi, hür iradelerimiz ile iki nüsha olarak imzaladık. …………..Tarih

ÖNERİLER VE NOTLAR

 1. Sözleşme yapılırken, tarafların kimlik, çalışma belgelerinin vb. fotokopilerinin sözleşmeye eklenmesi,
 2. Tarafların ad ve soyadları ile kiralananın adresinin doğru olarak yazılması,
 3. Kira bedelinin rakam ve yazıyla yazılması ve arka sayfaya yeniden kira parası yazılıyorsa, ön sayfa ile aynı olmasına özen gösterilmesi,
 4. Sözleşmenin yenilenmesi halinde artış şartı konuyorsa, bunun uyuşmazlığa neden olmayacak bir şekilde net olarak belirtilmesi,
 5. Güvence (teminat, depozito) alınıyorsa, bunun da net bir şekilde belirtilmesi,
 6. Kira sözleşmesi vekil aracılığı ile yapılıyorsa bu hususun da net bir şekilde sözleşmeye yazılması,
 7. Kiracı veya kiralayan tüzel kişilik ise sözleşmeyi imzalayan şahsın tüzel kişiyi temsil yetkisinin bulunup bulunmadığın araştırılması ve imza sirkülerinin sözleşmeye eklenmesi,
 8. SSK ve bağ kur emeklilerinin maaşlarının haczedilemeyeceğinin göz önünde bulundurulması,
 9. Sözleşme yapıldıktan sonra (daha sonra ceza ve faiz ödeme durumunu ortadan kaldırmak için), 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre yasal süresi içinde, ilgili vergi dairesine gidilerek, sözleşmeye ilişkin damga vergisinin yatırılması,
 10. İşyeri kiralarında, kiracıların, ödedikleri kira parasından kestikleri gelir vergisi stopajı bağlı bulundukları vergi dairesine yatırmaları gerekmektedir.
 11. Bazı işyeri kira sözleşmelerinde ödenecek kira parasının net olması kararlaştırılmaktadır. Bu durumda, kiracı, kira parasını net olarak ödeyecek, ayrıca ödediği net stopaj düşülmüş oran kabul ederek tam kirayı ve stopaj hesaplayıp vergi dairesine yatıracaktır.
 12. Kira parasının net olarak ödeneceği kararlaştırılan işyeri kira sözleşmelerinde, kira tespit davası açılması halinde saptanan kira parası (Yargıtay kararları doğrultusunda), stopaj düşülmemiş brüt kira parası olup kiracı, belirlenen kira parasından stopajı keserek vergi dairesine yatıracaktır.

iş bu kira sözleşmesinde yer almayan hususlar hakkında 6098 sayılı borçlar kanunu hükümleri geçerlidir