Şüphesiz ki Türkçede bilinmesi gereken önemli dil anlatım konularından birisidir. Zıt anlamlı kelimeler ile karıştırılabilmektedir. Bunun için öncelikle eş anlamın ne demek olduğunu belirlemek gerekir. Sonrasında ise örneklerle pekiştirilmelidir.

Eş Anlamlı Ne Demektir? 

Türkçede bazı kelimeler, farklı yazılırken aynı anlama gelebilirler. Bir tek sözcük aynı nesneyi ifade edebilir. İşte bu tür kelimeler eş anlamlı kelime olarak adlandırılmaktadır. Bu tür kelimelere anlamdaş da denilebilir. Anlamdaş sözcükler cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir. Bu değişmelerde cümlenin anlam bütünlüğü bozulmaz. Bunun için sayısız örnekler vardır.

Eş Anlamlı Kelimelere Örnekler

Alfabetik sıraya göre eş anlamlı kelimelere örnekler verelim.

 • Abide / anıt
 • Acıma / merhamet
 • Ad / isim
 • Barış / sulh
 • Bağışlamak / affetmek
 • Bellek / hafıza
 • Cahil / bilgisiz
 • Celse / oturum
 • Cevap / yanıt
 • Çabuk / acele
 • Çığlık / feryat
 • Çehre / yüz
 • Daimi / sürekli
 • Defa / kez
 • Darılmak / küsmek
 • Ebat / boyut
 • Elbise / giysi
 • Emir / buyruk
 • Fakat / ama / lakin
 • Fert / birey
 • Fiil / eylem
 • Gene / yine
 • Gelecek / istikbal
 • Gaye / amaç
 • Hal / durum
 • Hane / ev
 • Hasret / özlem
 • Irak / uzak
 • Irk / soy
 • Irmak / nehir
 • İcat / buluş
 • İçten /samimi
 • İdare / yönetim
 • Jeoloji / yer bilimi
 • Kabiliyet / yetenek
 • Kafi / yeter
 • Kalite / nitelik
 • Kanun / yasa
 • Laf / söz
 • Lider / önder
 • Lisan / dil
 • Macera / serüven
 • Mağlup / yenik
 • Matem / yas
 • Nadir / ender
 • Nesil / kuşak
 • Nefes / soluk
 • Onur / şeref
 • Onarım / tamir
 • Oy / rey
 • Öbek / grup
 • Ödün / taviz
 • Ödlek / korkak
 • Pinti / cimri
 • Pis / kirli
 • Pabuç / ayakkabı
 • Rüya / düş
 • Rastlantı / tesadüf
 • Rüzgar / yel
 • Sade / yalın
 • Savaş / harp
 • Sebep / neden
 • Şafak / tan
 • Şayet / eğer
 • Tabiat / doğa
 • Tanık / şahit
 • Taraf / yan
 • Ulu / yüce
 • Unsur / öge
 • Ünlü / meşhur
 • Ürün / mahsul
 • Vaka / olay
 • Varlıklı / zengin
 • Vasıta / araç
 • Yanıt / cevap
 • Yapay / suni
 • Zaman / vakit
 • Zor / güç

Örnekler bu şekilde daha da çoğaltılabilir.

A’dan Z’ye eş anlamlı kelimeler

A ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Alfabe – abece
 • Abide – anıt
 • Acayip – garip
 • Acıma – merhamet
 • Açıkgöz – kurnaz
 • Ad – isim
 • Adale – kas
 • Adet – tane
 • Adıl – zamir
 • Adi – bayağı
 • Aferin – bravo
 • Affetmek – bağışlamak
 • Ahenk – uyum
 • Akıl – us
 • Aksi – ters
 • Al –kırmızı
 • Alaka –ilgi
 • Alaz – alev
 • Alelade – sıradan
 • Allah – Tanrı
 • Ama – fakat
 • Ama – kör
 • Amaç – erek
 • Amade – hazır
 • Amale – işçi
 • Amel – iş
 • Ana – anne
 • Anı – hatıra
 • Anıt – abide
 • Aniden – birden
 • Aniden – ansızın
 • Anlam – mana
 • Anlatım – ifade
 • Ant – yemin
 • Apse – iltihap
 • Araç – vasıta
 • Arıza – bozukluk
 • Armağan – hediye
 • Arka – geri
 • Art – arka
 • Arzu – istek
 • Asır – yüzyıl
 • Asil – soylu
 • Aş – yemek
 • Aşırmak – çalmak
 • Ata – cet
 • Atak – girişken
 • Atamak – tayin etmek
 • Atölye – işlik
 • Avare – serseri(aylak)
 • Ayakyolu – hela(WC)
 • Aylak – serseri
 • Ayraç – parantez
 • Ayrıcalık – imtiyaz
 • Aza – üye
 • Acemi – toy
 • Adalet – hak
 • Aka – büyük
 • Aleni – açık
 • Ara – fasıla
 • Ayakkabı – pabuç

B ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Bağışlamak –affetmek
 • Bağnaz – yobaz
 • Bakış – nazar
 • Barış – sulh
 • Basımevi – matbaa
 • Basit – yalın
 • Başkaldırı – isyan
 • Başkan – reis
 • Başkent – başşehir
 • Başvuru – müracaat
 • Batı – garp
 • Bayağı – adi
 • Bayındır – mamur
 • Bayındırlık – imar
 • Baytar – veteriner
 • Bazen – kimi
 • Bedava – parasız
 • Beden – gövde
 • Beğeni – zevk
 • Belde – şehir
 • Belge – vesika
 • Bellek – hafıza
 • Bencil – egoist
 • Benlik – kişilik
 • Beraber – birlikte
 • Bereket – bolluk
 • Berrak – duru
 • Besin – gıda
 • Beyanat – demeç
 • Beyaz – ak
 • Beygir – at
 • Beyhude – boşuna
 • Biçare – zavallı
 • Biçim – şekil
 • Bilakis – tersine
 • Bilgin – alim
 • Bilgisiz – cahil
 • Bilhassa – özellikle
 • Bilim – ilim
 • Bilgisiz – cahil
 • Bilinç – şuur
 • Bina – yapı
 • Birden – ani
 • Birdenbire – aniden
 • Birey – fert
 • Biricik – tek
 • Bitki – nebat
 • Boylam – meridyen
 • Bozkır – step
 • Bucak – nahiye
 • Buğu – buhar
 • Buhran – bunalım
 • Buyruk – emir
 • Büro – ofis (yazıhane)
 • Bacı – kız kardeş
 • Baş – kafa

C ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Cahil – bilgisiz
 • Caka – gösteriş
 • Camekan – vitrin
 • Canlı – diri
 • Cazibe – çekim
 • Cehalet – bilgisizlik
 • Celse – oturum
 • Cenk – savaş
 • Cenup – güney
 • Cerahat – irin
 • Cerrah – operatör
 • Cesur – yürekli
 • Cet – ata
 • Cevap – yanıt
 • Ceviz – koz
 • Cılız – sıska
 • Ciddi – ağırbaşlı
 • Cihaz – aygıt
 • Cihet – yön
 • Cilt – ten
 • Cimri – pinti
 • Cimri – hasis
 • Cin – tür
 • Civar – yöre
 • Cömert – eli açık
 • Cümle – tümce
 • Cılız – sıska
 • Ciddi – ağırbaşlı
 • Cihaz – aygıt
 • Cihet – yön
 • Cilt – ten
 • Cimri – pinti
 • Cimri – hasis
 • Cins – tür
 • Civar – yöre
 • Cömert – eli açık
 • Cümle – tümce

Ç ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Çabuk – acele
 • Çağ – devir
 • Çağdaş – modern – uygar
 • Çağrı – davet
 • Çayır – davet
 • Çehre – yüz
 • Çeşit – tür
 • Çeviri – tercüme
 • Çığlık – feryat
 • Çılgın – deli
 • Çizelge – cetvel
 • Çoğunluk – ekseriyet
 • Çok – fazla
 • Çamur – balçık
 • Çare – deva

D ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Dahil – iç
 • Daimi – sürekli
 • Darbe – vuruş
 • Dargın – küs
 • Darılmak – küsmek
 • Davet – çağrı
 • Defa – kez
 • Değer – kıymet
 • Değerli – kıymetli
 • Değnek – sopa
 • Deli – çılgın
 • Delil – kanıt
 • Deneme – tecrübe
 • Denetim – kontrol
 • Deney – tecrübe
 • Deprem – zerzele
 • Dergi – mecmua
 • Derhal – hemen
 • Deri – ten
 • Derslik – sınıf
 • Devamlı – sürekli
 • Devinim – hareket
 • Devir – çağ
 • Devir – tur
 • Devre – dönem
 • Dışalım – ithalat
 • Dışsatım – ihracat
 • Diğer – başka
 • Dil – lisan
 • Dilbilgisi – gramer
 • Diri – canlı
 • Dize – mısra
 • Doğa – tabiat
 • Doğal – tabii
 • Doğu – şark
 • Doktor – hekim
 • Donuk – mat
 • Doruk – zirve
 • Dönemeç – viraj
 • Döşek – yatak
 • Duru – berrak
 • Durum – vaziyet
 • Duygu – his
 • Düş – rüya
 • Düşünce – fikir
 • Düzen – seviye
 • Düzmece – sahte
 • Düzyazı – nesir
 • Dilek – istek
 • Dizi – sıra
 • Dost – arkadaş

E ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Ebat – boyut
 • Ebedi – sonsuz
 • Ebeveyn Ana – baba
 • Edat – ilgeç
 • Efe – zeybek
 • Egoist – bencil
 • Ehemmiyet – önem
 • Ek İlave
 • Eklem – mafsal
 • Ekonomi – iktisat
 • Elbise – giysi
 • Emir – buyruk
 • Emniyet – güvenlik
 • Ender – nadir
 • Endişe – kaygı
 • Endüstri – sanayi
 • Enkaz – yıkıntı
 • Enlem – paralel
 • Entari – giysi
 • Enteresan – ilginç
 • Erek – amaç
 • Esas – temel
 • Eser – yapıt
 • Esir – tutsak
 • Etki – tesir
 • Etraf – çevre
 • Evvel – önce
 • Eylem – fiil
 • Eylemsi – fiilimsi
 • Ev – konut
 • Edebiyat – yazın
 • Eda – verme

F ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Faaliyet – etkinlik
 • Fakat – ama – lakin
 • Fakir – yoksul – fukara
 • Faktör – unsur
 • Fare – sıçan
 • Fark – ayrım
 • Fasıla – ara
 • Fayda – yarar
 • Fazla – çok
 • Fena – kötü
 • Fert – birey
 • Feza – uzay
 • Fiil – eylem
 • Fikir – düşünce
 • File – ağ
 • Füze – roket
 • Felç – nüzul
 • Fer – ışık
 • Faiz – nema
İLGİLİ MAKALE  Hiçbir nasıl yazılır?

G ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Garip – acayip
 • Garp – batı
 • Gaye – amaç
 • Gayret – çaba
 • Gebe – hamile
 • Gelecek – istikbal – ati
 • Gelenek – anane
 • Gene – yine
 • Genel – umumi
 • Geri – art
 • Gıda – besin
 • Giysi – elbise
 • Giz – sır
 • Gizli – saklı
 • Görev – vazife
 • Gövde – beden
 • Gramer – dilbilgisi
 • Güç – kuvvet – zor
 • Güçlü – kuvvetli
 • Güldürü – komedi
 • Gülünç – komik
 • Güney – cenup
 • Güven – itimat
 • Güz – sonbahar
 • Gözlem – rasat
 • Gökyüzü – sema
 • Gezmek – dolaşmak

H ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Hal – durum
 • Halbuki – oysa
 • Ham – olmamış
 • Hane – ev
 • Hareket – devinim
 • Hariç – dış
 • Harp – savaş
 • Hasis – cimri – pinti
 • Hasret – özlem
 • Hassas – duygulu
 • Hatıra – anı
 • Hayal – düş
 • Hayat – yaşam
 • Haysiyet – onur
 • Hediye – armağan
 • Hekim – doktor
 • Hela – tuvalet – wc
 • Hemen – derhal
 • Hiddet – öfke
 • Hikaye – öykü
 • Hisse – pay
 • Hudut – sınır
 • Hususi – özel
 • Hür – özgür
 • Hısım – akraba
 • Hasım – düşman
 • Hareket – devinim
 • Hadise – olay

I ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Ilıca – kaplıca
 • Irak – uzak
 • Irgat – rençber
 • Irk – soy
 • Ira – karakter
 • Irmak – nehir

İ ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • İcat – buluş
 • İç – dahil
 • İçten – samimi
 • İdare – yönetim
 • İhracat – dışsatım
 • İhtiyar – yaşlı
 • İhtiyaç – gereksinim
 • İkaz – uyarı
 • İktisat – ekonomi
 • İlave – ek
 • İlgeç – edat
 • İlgi – alaka
 • İlginç – enteresan
 • İlim – bilim
 • İmar – bayındır
 • İmkan – olanak
 • İsim – ad
 • İskemle – sandalye
 • İthalat – dışalım
 • İtibar – saygınlık
 • İtimat – güven
 • İtina – özen
 • İzah – açıklama
 • İdadi – lise
 • İlan – duyuru
 • İlişki – münasebet – temas
 • İmtihan – sınav

J ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Jeoloji – yer bilimi

K ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Kabiliyet – yetenek
 • Kabus – karabasan
 • Kafa – baş
 • Kafi – yeter
 • Kafiye – uyak
 • Kalite – nitelik
 • Kalp – yürek
 • Kamu – halk
 • Kanıt – delil
 • Kapital – anamal – sermaye
 • Kanun – yasa
 • Kara – siyah
 • Karşın – rağmen
 • Karşıt – zıt
 • Kas – adale
 • Katı – sert
 • Kati – kesin
 • Kayıp – yitik
 • Keder – acı
 • Kelime –sözcük
 • Kenar – kıyı
 • Kent – şehir
 • Kere – defa – kez
 • Kesin – kati
 • Kırmızı – al
 • Kıyı – sahil
 • Kir – pislik
 • Kirli – pis
 • Kişi – şahıs
 • Kocaman – iri
 • Komedi – güldürü
 • Komik – gülünç
 • Kontrol – denetim
 • Konuk – misafir
 • Konut – ev
 • Koşul – şart
 • Kural – kaide
 • Kuruluş – müessese – kurum
 • Kuşku – şüphe
 • Kutsal – mukaddes
 • Kuvvet – güç
 • Kuzey – şimal
 • Küme – grup
 • Küs – dargın
 • Kılavuz – rehber
 • Kolay – basit

L ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Laf – söz
 • Lahza – an
 • Lider – önder
 • Lisan – dil
 • Lüzumlu – gerekli
 • Lüzumsuz – gereksiz
 • Lal – dilsiz
 • Lama – deve
 • Lafazan – geveze

M ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Mabet – tapınak
 • Macera – serüven
 • Mafsal – eklem
 • Mağlup – yenik
 • Mahalli – yerel
 • Mahcup – utangaç
 • Mahluk – yaratık
 • Mahpushane – hapishane
 • Mahsul – ürün
 • Mana – anlam
 • Manzara – görünüm
 • Matbaa – basımevi
 • Matem – yas
 • Mebus – milletvekili
 • Mecbur – zorunlu
 • Mecmua – dergi
 • Medeni – uygar
 • Medeniyet – uygarlık
 • Mektep – okul
 • Melodi – ezgi
 • Menfaat – çıkar
 • Menfi – olumsuz
 • Menkul – taşınır
 • Meridyen – boylam
 • Mesafe – ara
 • Mesela – örneğin
 • Mesele – sorun
 • Mesken – konuk
 • Meslek – iş
 • Mesul – sorumlu
 • Mesut – mutlu
 • Meşhur – ünlü
 • Meşrubat – içecek
 • Mevcut – var
 • Meydan – alan
 • Millet – ulus
 • Milletvekili – mebus
 • Milli – ulusal
 • Misafir – konuk
 • Misal – örnek
 • Misli – katı
 • Muavin – yardımcı
 • Muharebe – savaş
 • Muhtelif – çeşitli
 • Muştu – müjde
 • Müessese – kurum – kuruluş
 • Mühim – önemli
 • Mükafat – ödül
 • Müsabaka – yarışma
 • Müsait – uygun
 • Müspet – olumlu
 • Müstahsil – üretici
 • Müstakil – bağımsız
 • Müşteri – alıcı
 • Merkep – eşek
 • Mani – engel
 • Mübarek – kutsal
 • Muallim – öğretmen
 • Mektup – name
 • Merasim – tören

N ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Nadir – ender
 • Nakil – atama – taşıma
 • Nasihat – öğüt
 • Nebat – bitki
 • Neden – sebep
 • Nefes – soluk
 • Nehir – ırmak
 • Nem – rutubet
 • Nesil – kuşak
 • Nesir – düzyazı
 • Neşe – sevinç
 • Netice – sonuç
 • Nispet – oran
 • Nitelik – kalite
 • Noksan – eksik
 • Numune – örnek
 • Nutuk – söylev
 • Nakit – para – akça
 • Nakliyeci – taşımacı
 • Namzet – aday

O ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Okul – mektep

 • Olanak – imkan
 • Olası – mümkün
 • Olay – vaka
 • Olumlu – müspet
 • Olumsuz – menfi
 • Onarım – tamir
 • Onay – tasdik
 • Onur – şeref
 • Oran – nispet
 • Otlak – mera
 • Oy – rey
 • Ozan – şair

Ö ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Öbek – grup
 • Öbür – diğer
 • Ödenti – aidat
 • Ödlek – korkak
 • Ödül – mükafat
 • Ödün – taviz
 • Öfke – hiddet
 • Öğe – unsur
 • Öğrenci – talebe
 • Öğrenim – tahsil
 • Öğüt – nasihat
 • Ömür – hayat – yaşam
 • Önce – evvel
 • Önder – lider
 • Önemli – mühim
 • Öneri – teklif
 • Önlem – tedbir
 • Örgüt – teşkilat
 • Örneğin – mesele
 • Örnek – misal
 • Öteki – diğeri
 • Ötürü – dolayı
 • Öykü – hikaye
 • Özel – hususi
 • Özen – itina
 • Özgün – orijinal
 • Özgür – hür
 • Özlem – hasret

P ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Pabuç – ayakkabı
 • Pasif – edilgen
 • Pinti – cimri
 • Pis – kirli
 • Politika – siyaset
 • Rağmen – karşın
 • Rastlantı – tesadüf
 • Rey – oy
 • Rutubet – nem
 • Rüya – düş
 • Rüzgar – yel
 • Problem – sorun
 • Rüştiye – ortaokul

S ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Sade – yalın
 • Sağlık – sıhhat
 • Saha – alan
 • Sahil – kıyı – yalı
 • Saldırı – hücum
 • Samimi – içten
 • Sanayi – endüstri
 • Sandalye – iskemle
 • Savaş – harp
 • Saz – çalgı
 • Sebep – neden
 • Sene – yıl
 • Sermaye – kapital
 • Serüven – macera
 • Sıçan – fare
 • Sıhhat – sağlık
 • Sır – giz
 • Sima – yüz
 • Siyah – kara
 • Siyaset – politika
 • Son – nihayet
 • Sonuç – netice
 • Sorun mesele
 • Soylu – asil
 • Sömestri – yarıyıl
 • Söylev – nutuk
 • Sözcük – kelime
 • Sulh – barış
 • Suni – yapay
 • Surat – yüz
 • Sürat – hız
 • Sürekli – devamlı
 • Sevinç – mutluluk
 • Sınıf – derslik
 • Sonbahar – güz
 • Sorumluluk – mesuliyet
 • Sözlük – lügat
 • Sınav – imtihan

Ş ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Şafak – tan
 • Şahıs – kişi
 • Şahit – tanık
 • Şair – ozan
 • Şans – talih
 • Şark – doğu
 • Şart – koşul
 • Şayet – eğer
 • Şef – lider – önder
 • Şehir – kent
 • Şekil – biçim
 • Şen – neşeli
 • Şeref – onur
 • Şöhret – ün
 • Şuur – bilinç
 • Şüphe – kuşku
 • Şaka – latife
İLGİLİ MAKALE  Bugünkü nasıl yazılır?

T ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Tabiat – doğa
 • Tabii – doğal
 • Tabip – hekim – doktor
 • Talebe – öğrenci
 • Talih – şans
 • Tamir – onarım
 • Tane – adet
 • Tanık – şahit
 • Tanım – tarif
 • Tapınak – mabet
 • Taraf – yan
 • Tarım – ziraat
 • Tarif – tanım
 • Tasdik – onay
 • Tebrik – kutlama
 • Tecrübe – deney
 • Tedbir – önlem
 • Teklif – öneri
 • Tekrar – yine
 • Temel – esas
 • Tercüme – çeviri
 • Tertip – düzen
 • Tesadüf – rastlantı
 • Tesir – etki
 • Toplum – cemiyet
 • Tören –merasim
 • Tuhaf – garip
 • Tutsak – esir
 • Tuvalet – hela – wc
 • Tüm – bütün
 • Tümör – ur
 • Tümce – cümle
 • Tren – şimendifer – katar
 • Tartışma – münakaşa

U ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Uçurum – yar
 • Ufak – küçük
 • Uğraş – iş
 • Ulu – yüce
 • Ulus – millet
 • Umumi – genel
 • Umut – ümit
 • Unsur – öğe
 • Us – akıl
 • Uyarı – ikaz
 • Uygar – medeni
 • Uyum – ahenk
 • Uzak – ırak
 • Uzay – feza
 • Uçak – tayyare
 • Usta – ehil

Ü ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Ümit – umut
 • Ünlü – meşhur
 • Ürün – mahsul
 • Üye – aza
 • Ülke – diyar – memleket
 • Ülkü – ideal
 • Üleş – pay
 • Ürem – faiz

V ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Vaka – olay
 • Vakit – zaman
 • Varlıklı – zengin
 • Vasıta – araç
 • Vatan – yurt
 • Vazife – görev
 • Vaziyet – durum
 • Vesika – belge
 • Viraj – dönemeç
 • Vücut – gövde
 • Vilayet – il
 • Veteriner – baytar

Y ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Yalın – sade
 • Yan – taraf
 • Yanıt – cevap
 • Yapay – suni
 • Yapıt – eser
 • Yar – uçurum
 • Yaratık – mahluk
 • Yardımcı – muavin
 • Yargıç – hakim
 • Yarıyıl – sömestri
 • Yas – matem
 • Yasa – kanun
 • Yaş – ıslak
 • Yaşam – hayat – ömür
 • Yaşlı – ihtiyar
 • Yazı – ova
 • Yazım – imla
 • Yekün – toplam
 • Yel – rüzgar
 • Yerel – mahalli
 • Yetenek – kabiliyet
 • Yıl – sene
 • Yine – tekrar
 • Yitik – kayıp
 • Yoksul – fakir – fukara
 • Yöntem – metot
 • Yurt – vatan
 • Yüce – ulu
 • Yürek – kalp
 • Yüz – surat – sima – çehre
 • Yüzyıl – asır
 • Yemek – aş

Z ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Zaman – vakit
 • Zarar – ziyan
 • Zengin – varlıklı
 • Zeybek – efe
 • Zıt – karşıt
 • Ziraat – tarım
 • Ziyan – zarar
 • Zor – güç
 • Zorunlu – mecburi
 • Zırnık – metelik
 • Zehir – agu
 • Zabit – subay

A’dan Z’ye eş anlamlı kelimeler tablosu

KelimeEş AnlamlısıKelimeEş Anlamlısı
acemitoyhareketkinetik
acizgüçsüzhasımdüşman
adisimhasretözlem
adalethakhatıraanı
adetsayıhediyearmağan
akabüyükhekimdoktor
akılushısımdost
alkırmızıırakuzak
aleladesıradanırmaknehir
aleniaçıkidadilise
arafasılaidareyönetim
arabaotomobilihtiyaryaşlı
armağanhediyeihtiyaçgereksinim
aşkseviilanduyuru
atikseriilişkimünasebet
ayakkabıpabuçimtihansınav
ayrımfarkisimad
ayrıntıdetayistasyongar
bacıkız kardeşistikbalgelecek
bağışlamaaffetmeişçiamele
basınçtazyikivediçabuk
başkafaizahataçıklama
bayağıadikabiliyetyetenek
bencilegoistkafabaş
beyazakkahinmedyum
bonkörcömertkalpyürek
cennetadenkanıtdelil
cevapyanıtkarasiyah
cılızzayıfkelimesözcük
cimripintikılavuzrehber
cümletümcekırmızıal
çabukacelekıyıkenar
çağrıdavetkirlipis
çamurbalçıkkişişahıs
çaredevakolaybasit
değerlikıymetlikonukmisafir
deneyimtecrübekuralkaide
denkmüsavikuvvetligüçlü
depremzelzeleküçükufak
dillisanliderönder
dilekistekmalmeta
dizemısramaniengel
dizisıramatemyas
doktorhekimmektepokul
dostarkadaşmektupname
duyguhismerkepeşek
edebiyatyazınmisafirkonuk
edepadapmisalörnek
ehemniyetönemmizahgülmece
elbiseesbapmuharebesavaş
emniyetgüvenmübarekkutsal
endernadirnamzetaday
eseryapıtnefessoluk
eş anlamlıanlamdaşnehirırmak
evkonutnesilkuşak
fakiryoksulneziradak
farkayrımokulmektep
acemitoyortalamavasat
acizgüçsüzoyrey
adisimöğrencitalebe
adalethaköğretmenmuallim
adetsayıöğütnasihat
akabüyükönderlider
akılusörnekmisal
alkırmızıöykühikâye
aleladesıradanözverilifedakâr
aleniaçıkproblemsorun
arafasılareyoy
arabaotomobilrüştiyeortaokul
armağanhediyerüzgaryel
aşksevisaadetmutluluk
atikserisabitdurağan
ayakkabıpabuçsağlıksıhhat
ayrımfarksavaşcenk – harp
ayrıntıdetaysebepneden
bacıkız kardeşseneyüzyıl – asır
bağışlamaaffetmeserüvenmacera
basınçtazyiksevinçmutluluk
başkafasınavimtihan
bayağıadisınıfderslik
bencilegoistsitaneyıldız
beyazaksiyahkara
bonkörcömertsonnihayet
cennetadensonbahargüz
cevapyanıtsorusual
cılızzayıfsorumlulukmesuliyet
cimripintisözcükkelime
cümletümcesözlüklügat
çabukaceleşakalatife
çağrıdavetşakacınüktedan
çamurbalçıktabiatdoğa
çaredevatartışmamünakaşa
değerlikıymetlitemelesas
deneyimtecrübetörenmerasim
denkmüsavitrenşimendifer
depremzelzeletutsakesir
dillisantümcecümle
dilekistekuçakteyyare
dizemısrauluyüce
dizisıraulusmillet
doktorhekimusluakıllı
dostarkadaşustaehil
duyguhisuyarıikaz
edebiyatyazınuygarlıkmedeniyet
edepadapuzakırak
ehemniyetönemüzüntütasa
elbiseesbapvakitzaman
emniyetgüvenvatanyurt
endernadirvazifegörev
eseryapıtveterinerbaytar
eş anlamlıanlamdaşvilayetil
evkonutyanıtcevap
fakiryoksulyanlışhata
farkayrımyaşlıihtiyar
faydayararyelrüzgar
fenakötüyemek
fikirdüşünceyetenekbeceri
gemivapuryılsene
gezginseyyahyılmakbıkmak
gezmekdolaşmakyoksulfakir
geziseyahatyurtvatan
gökyüzüsemayürekkalp
görevvazifeyüzsima
gözlemrasatzehiragu
güçkuvvetzenginvarlıklı
güçlükuvvetlizırnıkmetelik
hadiseolayzorlukgüçlük

Eş Anlamlı Kelimelerle İlgili Bilinmesi Gerekenler

 • Uyarı 1

Bazı eş anlamlı sözcüklerde kelimeler birbirlerinin yerini tutmayabilir. Örnek olarak siyah kelimesini ele alalım. Siyahın eş anlamlısı karadır.

“O çok kara bahtlıdır.” cümlesinde kara yerine siyah getirildiği zaman anlam bütünlüğü bozulmaktadır. “O çok siyah bahtlıdır.” şeklinde Türkçede bir anlatım yoktur. Bu durumda burada kara yerine siyah kullanılamaz.

 • Uyarı 2

Aynı anlama gelen kelimeler bir cümle içerisinde kullanıldığı zaman, o cümlede anlatım bozukluğu meydana gelmektedir. Yani eş anlamlı kelimeler aynı cümle içerisinde kullanılmamalıdır.

“Yapılan buluş ve icatlar hayatımızı olumlu yönde etkiliyor.”

Bu cümlede verilen örnekte buluş ve icat aynı anlama gelmektedir. Bu sebeple anlatım bozukluğu meydana gelmiştir. Bu şekilde cümleler yanlıştır.

“İnsanlar fakirlere ve yoksullara yardım etmelidirler.”

Bu örnekte de görüldüğü gibi fakir ve yoksul aynı anlama gelmektedir ve aynı cümle içerisinde kullanılmamalıdır.