T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 30 personeli bünyesine katacağını açıkladı. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan restoratörleri istihdam edecek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu alım için herhangi bir KPSS şartı istemiyor. İşte KPSS şartı olmadan bakanlık personeli olmanın şartları ve tüm başvuru detayları.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Genel şartlar

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
  suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
  güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
  hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
  ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
  mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik
  hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Özel şartlar

1.Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon konularında
eğitim veren üniversitelerin ilgili önlisans ve lisans programlarından (Kültür Varlıklarını Koruma ve
Onarım, Mimari Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Rölöve-Restorasyon, Taşınabilir Kültür
Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümlerinden) ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından,mezun olmak,
2.Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3.Koruma ve onarım alanında uygulama deneyimi olduğunu gösterir nitelikte hazırlanmış çalışma
dosyası ibraz etmek,
4.Aşağıda sıralanan şartlardan en az birine sahip olmak;
a. Bakanlıkça gerçekleştirilen çalışmalarda en az 30 gün restoratör olarak yer aldığını gösterir
ilgili idare imzalı belge.
b. KVMGM izni ile gerçekleştirilen en az 2 arkeolojik kazı çalışmasında, her bir kazı sezonunda
(takvim yılı içerisinde) toplamda en az 30 gün süreyle restoratör olarak görev almış olduğunu gösterir
ilgili kazı başkanından / müze müdüründen alacağı imzalı yazı ve / veya belge. (Bilgilerin teyidi
KVMGM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)
c. Koruma ve onarım alanında çalışma deneyimi olduğunu gösterir belge. (Staj hariç)

İLGİLİ MAKALE  İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 67 itfaiye eri ve zabıta alacağını duyurdu. İBB memur alımı başvuru şartları

Başvuru yapılabilecek iller ve o illerin kontenjanları

 • Ankara (2)
 • Antalya (3)
 • Bursa (3)
 • Diyarbakır(3)
 • Erzurum (4)
 • Gaziantep (2)
 • İstanbul (3)
 • İzmir (4)
 • Nevşehir (3)
 • Trabzon (3)

Kültür Bakanlığı personel alımı başvuru şekli

 • Başvurular elektronik ortamda 10/08/2022-21/08/2022 tarihleri arasında alınacaktır,
 • Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kariyer Kapısı-İşe
  Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden
  başvurularını gerçekleştirecektir,
 • Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye
  alınmayacaktır,
 • Adaylar sadece bir il ve bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak
  sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir,
 • Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden
  görüntüleyebilecektir.

Mesleki uygulamalı sınav yeri ve tarihi

Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden
görüntülenebilir.

Başvuru değerlendirmesi ve sonuçların ilanı

 • Mesleki Uygulamalı Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, başvuruların değerlendirilmesi
  tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı
  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacaktır.
 • Alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanı sayısının tercih edilen illere göre ayrı ayrı yarısını
  geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste belirlenecektir.
 • Yapılan sınav sonucunda atama hakkı kazanan asil adayların ilan edilecek süreler içerisinde başvuru
  yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla
  yerleştirme yapılacaktır.
 • Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve süresi içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun olmayan
  adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.
 • İlanen duyurulur.