İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), bünyesine 223 personel katmaya hazırlanıyor. İstanbul’un suya erişimini sağlayan İSKİ, 223 adet personel alımı yapacağını duyurdu. Sözleşmeli olarak alınacak personellerin istenen bazı şartları taşıması gerekiyor. İşte, İSKİ’nin personel alımında aradığı şartlar, başvuru şekli ve zamanı.

İSKİ sözleşmeli personel alımı ilanı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere; aşağıda pozisyonu, adedi, nitelikleri ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara açıktan atama yoluyla sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuru genel ve özel şartları: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde boş bulunan pozisyonlar için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

Başvuru şartları

Genel şartlar

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g. Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

Özel şartlar

a. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

İLGİLİ MAKALE  Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sözleşmeli personel alımı yapıyor. EGM sözleşmeli personel başvuru şartları neler?

b. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (12/09/1992 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

c. İlan edilen pozisyonlar için, aranan öğrenimin yurtdışında bitirilmesi halinde; ortaöğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim için Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgelerine göre işlem yapılacaktır,

d. Yabancı Dil şartı aranan pozisyonlarda, 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi’ne göre işlem yapılacak, sınavların geçerlilik sürelerinde ise kendi mevzuatları dikkate alınacaktır. (Öğrenim dili %100 yabancı dil olan Yüksek Öğretim Kurumlarının Lisans Programlarından mezun olanlardan (Lisans) YDS şartı aranmayacaktır.)

Başvuru esnasında adaylardan istenen belgeler

Sınava girmek isteyen adaylar, 15/08/2022 – 19/08/2022 tarihleri arasında

https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda “BAŞVURU FORMUNU” dolduracaktır.

Adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.

Başvuru yeri, tarihi ve şekli

Adaylar 15/08/2022- 19/08/2022 tarihleri arasında, sadece https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapacaktır.

Beyan edilen bilgiler için ihtiyaç duyulması halinde adaylardan belge istenilebilecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.

Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurulardan kurumumuz sorumlu değildir.

Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınavın yeri, zamanı ve konuları

Sözleşmeli personel pozisyonları için yapılacak sözlü sınav 12/09/2022 – 07/10/2022 tarihleri arasında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü olarak yapılacaktır.

Sözlü sınav;

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat;

a. 442 sayılı Köy Kanunu,

b. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

c. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

İLGİLİ MAKALE  Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu duyurdu. GSB bünyesine 4 bin 147 personel alımı yapılacak

d. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,

e. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu,

f. 5393 sayılı Belediye Kanunu

5) Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik konuları ile

6) Pozisyona ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

 

X