Ev satın alırken veya ev kiralarken, satıcı ve alıcıyı buluşturan emlakçıya belirli miktarlarda komisyon ödemesi yapılmakta. Ancak bazı durumlarda emlakçı ve satıcı arasında veya emlakçı ve alıcı arasında bir huzursuzluk oluşabiliyor. Böyle durumlarda ise alıcı veya satıcı, emlakçıya ödedikleri komisyonu geri almak istemekteler. Emlakçının görevleri nelerdir? Emlakçıya ödenen komisyonlar geri alınabilir mi? Bu yazımızda merak ettiğiniz bu soruları cevapladık.

Emlak danışmanının görevleri nelerdir?

Emlak danışmanın en temel görevi, satıcı ve alıcıyı buluşturmaktır. Daha sonra işe ev alım satımlarında veya ev kiralama işlemlerinde, gerekli belgelerin hazırlanmasını ve noterde yapılacak olan sözleşmelerde yardımcı olmaktadır. Emlak danışmanı, alıcıya evi tanıtır ve her şeyi ile evi anlatır. Alıcıya evin kusurlarını ve avantajlarını anlatmak zorundadır. Tüm bu işlemleri de yaptığı için emlakçıya belli bir miktarda komisyon ödemesi yapılır. Bu ödemeyi hem alıcı hem satıcı yapmaktadır.

Emlak danışmanı olmak için ise kişide belirli özelliklerin, net bir şekilde bulunması gerekmektedir. Kişi sosyolojiye, insan psikolojisine hakim olmalı. Sürekli insanlarla iletişim halinde olacağı için ise diksiyon ve hitabet alanında kendini geliştirmeli. Ayrıca emlak danışmanı, ekonomi ile ilgili olması gerekmektedir. Çünkü yaptıkları iş ekonomiye bağlı.

Emlak danışmanına ne kadar komisyon ödenir?

Ev kiralama işlemlerinde sadece kiracı komisyon öder. Kiracı bu bedeli sadece bir kez ödemektedir. Kontrat süresine bakılmaksızın 1 yıllık kiralama bedelinin %10 ve artı KDV olmak üzere, emlak danışmanına komisyon olarak ödenmektedir.

Ev satımı işlemlerinde ise komisyon ödemesi biraz daha farklı oluyor. Ev alım satımında hem alıcı hem de satıcı, emlak danışmanına komisyon ödemektedir. Bu komisyon bedeli ise ev için ödenen bedelin %2 artık KDV’dir. Ancak bu %2 artı KDV, hem alıcıdan hem satıcıdan ayrı ayrı alınmaktadır.

Emlakçıya ödenen komisyon geri alınabilir mi?

Emlakçı yer gösterme hizmeti karşılığında bir ücret talep edemez. Ancak bir emlakçı ile konuşulduğunda ve anlaşıldığında sözleşme yapılması gerekir. Ancak emlak danışmanına ödenen komisyon, alıcı ve satıcının anlaşması halinde ödenmektedir. Kısacası ev satışı veya kiralama işlemi gerçekleşirse, emlak danışmanına komisyon ücreti ödenir.

  • Anlaşma yapıldıktan sonra vazgeçilmesi durumunda, emlakçı komisyonları geri alınamaz.
  • Sözleşmeye aykırı bir durumun olması ya da satıcının ev satma işleminden vazgeçmesi durumunda ise müşteri, emlak danışmanına ödediği komisyon ve kapora bedellerinin iade edilmesini talep edebilir. Müşteri böyle bir talepte bulunursa emlak danışmanı, kendisine ödenen komisyon ve kapora ücretlerini müşteriye geri ödemek zorundadır.

Ancak her şey belge ile kanıtlanmak zorundadır. Bu yüzden ev satma veya ev alma gibi büyük paraların döndüğü durumlarda, alıcı ve satıcı dışındaki kimseler de işin içine giriyorsa kesinlikle bir sözleşmenin olması gereklidir. Bu şekilde yaptığınız her işlemi güvence altına alacaksınızdır.

Bir taraftan …………………………… adresinde mukim …………………………………… (Bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ……………………… ………………………………. adresinde mukim  ………………….……………. (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır.)  aşağıdaki şartlarda bir gayrimenkul satış sözleşmesi yapmışlardır.

1-Satıcı, maliki olduğu ……………. İli, …………..  İlçesi, …………………………………………, …… Ada, ….. Pafta, ….. Parselde kayıtlı    ……….. metrekare  gayrimenkulü toplam …………………………………….. karşılığında alıcıya satmıştır. Alıcı da yukarıda bilgileri verilen gayrimenkulü toplam ……………………………… karşılığında satıcıdan almıştır.

2-Alıcı, ödemekle yükümlü olduğu satım bedeli olan ………………………………. Alıcı tarafından satıcıya işbu sözleşmenin imzalanmasından itibaren …..gün sonra nakit olarak ödenecektir.

3-Satıcı, alıcı tarafından satım bedeli ………………………………..nin ödenmesiyle birlikte adına olan sözleşmeye konu gayrimenkulün alıcı adına tescili için tapuda satış işlemlerini gerçekleştirecek ve gayrimenkulün alıcı adına tescilini sağlayacaktır.

4- Yukarıda ada, pafta ve parseli belirtilen gayrimenkul üzerindeki ipotek,  şerh, irtifak, haciz ve diğer kısıtlayıcı tüm ayni veya şahsi haklar satıcı tarafından iş bu sözleşmenin imzalanmasından itibaren  ….  gün içerisinde  kaldırılacaktır.

5- İş bu sözleşmenin 4.maddesinde belirtilen gayrimenkul üzerindeki tüm kısıtlamaların satıcı tarafından kaldırılmaması veya herhangi bir nedenle kaldırılamaması durumunda alıcı işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir. Satıcı, alıcının bu tek taraflı fesh etme hakkını peşinen kabul taahhüt ve beyan eder. Gayrimenkul üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılmaması ve bu nedenle sözleşmenin fesh edilmesi halinde satıcı alıcıya ……………………….. cezai şart ödemeyi peşinen kabul taahhüt ve beyan eder.

6- Yukarıda ada, pafta ve parseli belirtilen gayrimenkulün  satımı konusunda alıcı adına …………………………………., satıcı adına ……………………………………………………. aracılık ve komisyonculuk  hizmetinde bulunacaklardır. Bu emlak komisyonculuğu karşılığında satıcı %2, alıcı %2 olmak üzere toplam %4 komisyon ve danışmanlık ücretini alıcı ve satıcı bu hizmeti verenlere ödemeyi peşinen kabul taahhüt ve beyan eder. İş bu danışmanlık ve komisyonluk ücretinin %50 sini ………………….. diğer %50 sini ise ……………………… kendi aralarında eşit olarak paylaşacaklardır.

7- Alıcı veya satıcı iş bu sözleşmeden vazgeçtiği takdirde haksız olarak sözleşmeyi fesheden taraf diğer tarafa ……………………. cezai şart ödemeyi kabul taahhüt ve beyan eder. Sözleşmenin herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde bile  komisyon ve danışmanlık yapanların ücretlerinin eksiksiz olarak ödeneceğini  alıcı ve satıcı peşinen kabul taahhüt ve beyan eder.

8- İş bu gayrimenkulün satışı aşamasında her türlü harç, vergi ve diğer gider kalemlerini taraflar yasal sorumlulukları çerçevesinde kendi üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul taahhüt ve beyan eder.

9- Satıcı, kullanmakta olduğu satım konusu gayrimenkulün alıcı adına tescilinden itibaren en geç ( 5 gün içerisinde) ……/……/2017 tarihinde boş ve temiz olarak alıcıya teslim edecektir. Aksi halde gayrimenkulde fuzuli şağil konumuna düşecektir.

10- İş bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde Kadıköy  mahkemeleri ve icra daireleri  yetkilidir.

11- Taraflar 2 sahife ve 11 maddeden oluşan iş bu sözleşmeyi ……/……/2017 tarihinde  (……) nüsha olarak tanzim, teati ve imza etmişlerdir.

Etiketlendi:

,